POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.– Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L,(zwany dalej, “FIRMĄ”), z numerem  NIP .B96677315, z siedzibą pod adresem Pol. Ind. Benieto C/ del Transporte 12.

Informujemy, że własność domeny naszej witryny www.ecommerce-news.es (zwanej dalej „Witryną”) należy do FIRMY.

Dostęp i / lub korzystanie z Witryny przypisuje Tobie stan Użytkownika (zwany dalej „Użytkownikiem”) i oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownik może skontaktować się z FIRMĄ pod następującym adresem e-mail: info@acusttel.com

2.– Dlaczego FIRMA jest uprawniona do przetwarzania danych?

FIRMA jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług. FIRMA bardzo poważnie podchodzi do ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Dlatego Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i traktowane z najwyższą starannością.

Niniejsza Polityka prywatności reguluje dostęp i korzystanie z usługi (zwanej dalej „Usługą”), którą FIRMA udostępnia Użytkownikowi zainteresowanemu usługami i treściami hostowanymi w Witrynie.

Zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych, a także, w stosownych przypadkach, w przepisach dotyczących rozwoju, FIRMA, właściciel tej strony, informuje użytkownika o istnieniu zautomatyzowanego pliku danych o charakterze osobistym, należycie zarejestrowanym w Rejestrze Generalnym hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, utworzonej przez FIRMĘ na jej odpowiedzialność.

3.- Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez FIRMĘ?

3.a Przetwarzanie danych osobowych przez FIRMĘ.

Twoje dane osobowe gromadzone przez FIRMĘ mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  • Wysyłania szczegółowych informacji o kongresach i wydarzeniach organizowanych przez FIRMĘ.

  • Wysyłania komunikatów handlowych i biuletynów FIRMY na temat jej usług listem, telefonem, e-mailem, SMS / MMS lub innymi równoważnymi elektronicznymi środkami komunikacji, o ile Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.

W ten sam sposób Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu przygotowania profili, a także na segmentację swoich danych. Wyżej wymienione zabiegi mogą mieć na celu zarówno analizę, jak i wykonanie statystyk w celu poznania ruchu i korzystania z Witryny przez Użytkowników, a także określenie ich gustów i preferencji w celu wysyłania informacji promocyjnych zgodnie z ich zainteresowaniami.

3.b Przekazywanie komunikatów handlowych w imieniu osób trzecich

FIRMA może przetwarzać Twoje dane, o ile wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania Ci listem, telefonem, e-mailem, SMS / MMS lub innymi równoważnymi elektronicznymi środkami komunikacji, komunikacji handlowej lub informacji od firm związanych z następującymi sektorami:

Usługi inżynieryjne, laboratoryjne i konsultacyjne, dostawa i montaż systemów ochrony przed hałasem i drganiami.

3.c) Przekazywanie danych do firm trzecich

Twoje dane mogą być odstąpione do firm sponsorujących wydarzenia organizowane przez FIRMĘ.

Celem odstąpienia będzie wysłanie, listem, telefonem, e-mailem, SMS / MMS lub innymi równoważnymi elektronicznymi środkami komunikacji przez te firmy informacji i komunikatów komercyjnych, które mogą Cię zainteresować.

Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym komunikacie handlowym lub reklamowym, który jest do niego wysyłany, w dowolnym czasie, poprzez powiadomienie na następujący adres e-mail info@acusttel.com  lub pismem skierowanym do ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L. na adres Pol. Ind. Benieto C/ del Transporte 12, Gandia

4.- Wiarygodność danych dostarczonych przez użytkowników

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i odpowiada za przekazywanie FIRMIE wszelkich ich modyfikacji. Użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, FIRMA zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Zarejestrowanych Usług  Użytkownika, który podał fałszywe dane, bez uszczerbku dla innych działań zgodnych z prawem.

5.- Przechowywanie danych

Podane dane osobowe będą przechowywane przez FIRMĘ, o ile Użytkownik nie wyrazi woli zrezygnowania z usług FIRMY oraz w celu uzyskania informacji o produktach firmy.

6.- Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma prawo do (i) dostępu do swoich danych osobowych, a także (ii) żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich (iii) usunięcia, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (v) sprzecienia się przetwarzaniu twoich danych i (vi) żądania ich przeniesienia. Ponadto użytkownik może skorzystać z (vii) prawa do usunięcia danych.

Użytkownik może dochodzić wszystkich tych praw pod następującym adresem: info@acusttel.com, wskazując przyczynę żądania i dostarczając kopię swojego dokumentu tożsamości. Użytkownik może również wysłać zapytanie pocztą zwykłą na następujący adres:

ACUSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L.

Pol. Ind. Benieto C/ del Transporte 12

46702 Gandia. Valencia

Bez uszczerbku dla innych środków odwoławczych lub prawnych, Użytkownik będzie miał prawo do wniesienia roszczenia do organu kontroli, szczególnie w państwie członkowskim, w którym ma miejsce stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z przepisami, a także w przypadku niezadowolenia z korzystania z Twoich praw. Organ nadzorczy, do którego wniesiono roszczenie, poinformuje wnioskodawcę o przebiegu i wyniku roszczenia.

7.- Bezpieczeństwo danych

Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników jest bardzo ważna dla FIRMY. Dlatego FIRMA robi wszystko, co w jej mocy, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych, umożliwiając dostęp do nich wyłącznie upoważnionym pracownikom.

FIRMA utrzymuje poziomy bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustanowiła wszystkie dostępne środki techniczne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych, które Użytkownik udostępnia za pośrednictwem strony internetowej, niemniej jednak informuje, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania.

SPÓŁKA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, a także do zapewnienia im bezpiecznej obróbki w międzynarodowym transferze i przekazywaniu danych, które w stosownych przypadkach mogą mieć miejsce.

W tych usługach internetowych, które wymagają rejestracji jako Użytkownik, musisz wybrać hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła, a także za wszelkie działania, które mają miejsce w sesji rozpoczętej jego nazwiskiem i hasłem. Użytkownik zgadza się jak najszybciej powiadomić FIRMĘ o nieautoryzowanym użyciu jego nazwy użytkownika i / lub hasła lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku niewypełnienia tego obowiązku przez Użytkownika.

8.-Zmiany

SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w czasie, który uzna za odpowiedni. Z tego powodu należy regularnie sprawdzać niniejszą Politykę prywatności, aby przeczytać jej najnowszą wersję. Niemniej jednak wszelkie zmiany, które nastąpią w niniejszej Polityce prywatności, zostaną przekazane Użytkownikowi.

9.- Linki do stron internetowych

Strona internetowa FIRMY może zawierać linki do stron internetowych firm i podmiotów zewnętrznych. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki firmy te traktują ochronę prywatności i danych osobowych, dlatego zalecamy uważne przeczytanie oświadczeń Polityki prywatności tych stron internetowych, które nie są własnością FIRMY w związku z wykorzystaniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Warunki oferowane przez te strony internetowe mogą nie być takie same jak te oferowane przez FIRMĘ.

10.- Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych, skontaktuj się z SPÓŁKĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:  info@acusttel.com

11.- Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez FIRMĘ, w sposób i do celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.