INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie z tej witryny (zwanej dalej „Witryną lub stroną internetową”).

1.- PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego informujemy, że witryna jest własnością ”ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L. ”. (zwany dalej „WŁAŚCICIELEM”) z CIF B96677315, pod adresem Pol. Ind. Benieto C/ del Transporte 12), który jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Valencia, tom 5868, folio 122, sekcja 8, arkusz V-55949 , wpis  1.

Możesz skontaktować się z firmą, która jest właścicielem witryny, pod następującym adresem e-mail: info@acusttel.com

2.- UŻYTKOWNICY

Dostęp i / lub korzystanie z Witryny przypisuje stan Użytkownika, a użytkownik akceptuje, wraz z dostępem i / lub korzystaniem, niniejszą Informację Prawną, a także każdy z warunków i ograniczeń opublikowanych w Witrynie w momencie dostępu do niej.

Dostęp do strony internetowej i / lub korzystanie z którejkolwiek z usług w niej zawartych będzie oznaczać akceptację wszystkich warunków użytkowania. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji witryny internetowej i treści w niej oferowanych, w tym zmiany warunków użytkowania. W takim przypadku uprzednio powiadomi użytkownika. Zaleca się, aby użytkownik przeczytał niniejszą Informację za każdym razem, wchodząc na stronę internetową.

3.- UŻYTKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

Witryna może zapewniać dostęp do wielu tekstów, grafiki, rysunków, projektów, kodów, oprogramowania, fotografii, muzyki, filmów, dźwięków, baz danych, obrazów, wyrażeń i informacji (zwanych dalej „Treściami”) należących do WŁAŚCICIELA lub strony trzeciej, do których Użytkownik może mieć dostęp.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Odpowiedzialność ta rozciąga się na rejestr, który w stosownych przypadkach jest niezbędny do uzyskania dostępu do treści udostępnianych przez stronę internetową.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Treści oferowanych za pośrednictwem Witryny i przykładowo, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich do (i) podejmowania działań niezgodnych z prawem, nielegalnych lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) powodowania szkody w systemach fizycznych i logicznych  właściciela witryny, jej dostawców lub stron trzecich, (iii) wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować szkody wcześniej wspomniane.

WŁAŚCICIEL ma prawo do zbadania i zgłoszenia każdego z zachowań wymienionych, zgodnie z Ustawą, a także do współpracy z władzami w dochodzeniu w sprawie wspomnianych działań.

4.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści, projektu i kodu źródłowego tej Witryny są wyłączną własnością WŁAŚCICIELA lub osób trzecich, które upoważniły WŁAŚCICIELA do korzystania z nich na ich Stronie internetowej, co odpowiada wyłącznemu prawu ich eksploatacji.

Z tego powodu i zgodnie z postanowieniami królewskiego dekretu ustawodawczego 1/1996 z 12 kwietnia, który zatwierdza skonsolidowany tekst ustawy o własności intelektualnej, a także ustawę 17/2001 z 7 grudnia , Znaki towarowe i ustawodawstwo uzupełniające dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, zakazane jest powielanie, przekazywanie, adaptacja, tłumaczenie, dystrybucja, publiczne udostępnianie, w tym sposób udostępniania, lub jakiejkolwiek innej eksploatacji i / lub modyfikacji całości lub części zawartości Witryny, bez uprzedniej wyraźnej zgody WŁAŚCICIELA.

WŁAŚCICIEL nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakichkolwiek innych własności lub praw związanych z Witryną i w żadnym wypadku nie jest rozumiane, że dostęp i nawigacja Użytkownika oznacza zrzeczenie się , przekazanie, licencję lub całkowite lub częściowe przeniesienie tych praw przez WŁAŚCICIELA.

Każde wykorzystanie tych treści, które nie zostało wcześniej autoryzowane przez WŁAŚCICIELA, zostanie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej i spowoduje powołanie do prawnie ustanowionych odpowiedzialności.

5.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

5.a)  Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za funkcjonowanie strony internetowej.

WŁAŚCICIEL oświadcza, że podjął niezbędne środki, które, w miarę swoich możliwości i stanu techniki, pozwalają na poprawne działanie strony internetowej, a także na brak wirusów i szkodliwych komponentów. WŁAŚCICIEL nie może jednak ponosić odpowiedzialności za: (a) ciągłość i dostępność Treści; (b) brak błędów we wspomnianej treści lub korektę wszelkich wad, które mogą wystąpić; (c) brak wirusów i / lub innych szkodliwych składników; (d) szkody wyrządzone przez każdą osobę, która narusza systemy bezpieczeństwa WŁAŚCICIELA.

WŁAŚCICIEL może tymczasowo zawiesić, bez uprzedniego powiadomienia, dostęp do Witryny z powodu czynności konserwacyjnych, napraw, aktualizacji lub ulepszeń. Jednakże, ilekroć okoliczności na to pozwalają, WŁAŚCICIEL poinformuje użytkownika w odpowiednim czasie o przewidywanej dacie zawieszenia dostępu do strony internetowej.

5.b) Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialność za treści.

WŁAŚCICIEL nie może zagwarantować przydatności Treści zawartych w Witrynie do celów tego, kto ma do niej dostęp. W związku z tym zarówno dostęp do wspomnianej strony internetowej, jak i wykorzystanie informacji i treści w niej zawartych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika, z tego powodu WŁAŚCICIEL  w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystanie informacji i treści dostępnych w Witrynie.

WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Treści zawartych w Witrynie. W związku z tym WŁAŚCICIEL nie gwarantuje, że korzystanie przez użytkowników z treści, które mogą być zawarte w Witrynie, jest zgodne z niniejszą Informacją prawną lub że robią to z należytą starannością.

5.c) Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za linki do innych stron internetowych.

Witryna może zawierać hiperłącza, które pozwalają użytkownikowi na dostęp do stron internetowych osób trzecich. WŁAŚCICIEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub informacje, które mogą pojawiać się na tych stronach, i mogą mieć chatrakter wyłacznie informacyjny ze strony WŁAŚCICIELA oraz  w żadnym wypadku nie oznaczają żadnej akceptacji lub poparcia WŁAŚCICIELA DLA właścicieli lub podmiotów tych treści lub  witryn, w których się znajdują. W związku z tym Użytkownik uzyskuje dostęp do wspomnianych stron internetowych na własną odpowiedzialność.

6.- CZAS TRWANIA I MODYFIKACJA

Warunki niniejszej Informacji prawnej obowiązują do czasu ich modyfikacji, a WŁAŚCICIEL może dokonać zmian, o których Użytkownik zostanie poinfomowany.

WŁAŚCICIEL może usunąć, dodać lub zmienić zawartość Treści oferowanych za pośrednictwem Witryny, oraz wybrać sposób, w jaki pojawiają się lub zostaną przedstawione. Dostęp i / lub korzystanie z Witryny będzie rozumiane jako akceptacja przez Użytkownika warunków niniejszej Informacji prawnej i, w stosownych przypadkach, dokonanych w niej zmian.